ลงทะเบียนออนไลน์ เปิดร้านค้าขายของ

ขั้นตอนการลงทะเบียน ร้านค้า

ขั้นตอนพร้อมรูปภาพอธิบายถึงขึ้นตอนการลงทะเบียน

 

1.    เลือกเมนู “ลงทะเบียนร้านค้า”

 

2.    กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเปิดร้านค้า
2.1  Step 1 : ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลผู้ติดต่อ)

 

2.2  Step 2 : ข้อมูลร้านค้า / กิจการ
(กรณีบุคคลธรรมดา แนบสำเนาบัตรประชาชน / กรณีนิติบุคคล แนบหนังสือรับรองบริษัท)


 

3.    รับ e-mail แจ้งยืนยันการสมัคร และ e-mail แจ้งยืนยันผลการอนุมัติ