• voucher
รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

สามารถใช้ได้ถึง 30 มิถุนายน 2566
9,000.00 บาท
ปกติ 9,900.00
จำนวน :

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมแล้ว

ข้อมูลจดทะเบียนบริษัท 
ผู้จัดตั้งบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน
(สำหรับต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง passport)
1.ชื่อบริษัท ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2.วัตถุประสงค์ หรือประเภทธุรกิจที่ต้องการจดทะเบียน
3.จำนวนหุ้น ราคาต่อหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น
4.สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหุ้น เบอร์โทรศัพท์ อาชีพ และ email ของทุกท่าน
5.สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท และเงื่อนไขผู้มีอำนาจลงนาม
6.สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าแรก) สำหรับใช้เป็นที่ตั้งของบริษัท
7.แผนที่ตั้งบริษัท

ความคิดเห็นจากสมาชิก

เรตติ้ง & รีวิว : รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

สินค้านี้ยังไม่มีรีวิว